advocatuur   

 

“… and this is battle. And battle is a highly fluid situation.”
MODERNE ADVOCATUUR, JURIDISCHE KWALITEIT, PERFORMANCE
 

tinc_wetboeken

GENERAL CONDITIONS

tinc

contact

tinc

Correspondentieadres

Postbus 195
3240 AD Middelharnis

 

Bezoekadres
Oudelandsedijk 24
3241 LL Middelharnis


T +31 187-712032
F +31 187-712033
M +31 6-13617819


E-mail
TINC@iTINC.nl

Website
www.iTINC.nl

Telefonisch bereikbaar elke werkdag
van 09.00 tot 17.00

ALGEMENE VOORWAARDEN TINC B.V.

1. TINC BV is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van TINC BV, maar ook ten behoeve van alle personen die voor TINC BV werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door TINC BV van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten TINC BV aansprakelijk zou kunnen zijn.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door TINC BV. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Het staat TINC BV vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden van TINC BV te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

5. TINC BV zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

6. Indien de uitvoering van een opdracht door TINC BV leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in 8., steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van TINC BV wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van TINC BV komt.

7. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 6. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door TINC BV in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag.

8. TINC BV is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld in 4. namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van TINC BV voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

9. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

10. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. Indien TINC BV als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van TINC BV www.iTINC.nl.

1 januari 2010


KENNISGEVING

TINC BV verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen van) haar cliënten in het kader van (de uitvoering van) haar dienstverlening en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. TINC kan daarnaast (al dan niet op verzoek) informatie over haar producten of diensten (zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen) sturen per post, e-mail, of anderszins, of cliënten telefonisch benaderen. Er wordt – voor zover nodig – aangenomen dat door een (contactpersoon van) cliënt aan TINC beschikbaar gestelde elektronische contactgegevens mede zijn bestemd en bekendgemaakt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor marketing doeleinden.

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan TINC, Postbus 195, 3240 AD Middelharnis of TINC@iTINC.nl.

U heeft het recht TINC te verzoeken u inzage te verlenen in uw – door TINC als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkte – persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan TINC, Postbus 195, 3240 AD Middelharnis of TINC@iTINC.nl.

1 januari 2010