advocatuur   

 

“… and this is battle. And battle is a highly fluid situation.”
MODERNE ADVOCATUUR, JURIDISCHE KWALITEIT, PERFORMANCE
 

tinc_wetboeken

BESTUURSRECHT

tinc

contact

tinc

Correspondentieadres

Postbus 195
3240 AD Middelharnis

 

Bezoekadres
Oudelandsedijk 24
3241 LL Middelharnis


T +31 187-712032
F +31 187-712033
M +31 6-13617819


E-mail
TINC@iTINC.nl

Website
www.iTINC.nl

Telefonisch bereikbaar elke werkdag
van 09.00 tot 17.00

OVERHEIDSREGULERING

http://www.tinc-advocatuur.nl/uploads/bestuursrecht.jpg

Het bestuursrecht is relatief jong. Van intensieve overheidsbemoeienis is sprake sinds de negentiende eeuw. Ondanks deregulering en privatisering heeft de samenleving te maken met een steeds toenemend rechtstreeks overheidsoptreden als gevolg van bijvoorbeeld de bevolkingsgroei, technische ontwikkelingen, rampen en crises, de verzorgingsstaatgedachte en de Europese integratie.

Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten, alsmede wat een persoon of organisatie moet doen als hij het niet eens is met een besluit van de overheid. Het bestuursrecht is grotendeels gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht waarin staat hoe de overheid een besluit moet voorbereiden, onderbouwen en bekendmaken. Ook de regels voor het maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen een besluit (bestuursprocesrecht) staan in de Awb.

Besluiten van bestuursorganen worden in toenemende mate in bestuursrechtelijke procedures aangevochten, terwijl ook het optreden van de overheid als privaatrechtelijke rechtspersoon steeds kritischer wordt benaderd en vaak leidt tot geschillen die door de rechter moeten worden beslecht. In zaken waarbij de overheid betrokken is, is een brede kennis vereist van de procedures en de bevoegdheidsverdelingen binnen de publieke sector.

TINC staat haar cliënten bij in uiteenlopende zaken tegen overheden uit alle geledingen van de publieke sector. Assistentie wordt verleend op het gebied van milieurecht (bodemverontreiniging, dierlijke mest uitrijden, geluidshinder, milieuvergunningen, stankoverlast), ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, bouwvergunningen, (on)rechtmatige overheidsdaad, onteigening), en horeca (exploitatievergunningen, Drank- en Horecawet, huur).